Certificering

Bij de certificering baseert Quality Communication zich op het Common European Framework voor de moderne vreemde talen, opgesteld door de Raad van Europa. Hierin worden drie brede niveaus van taalvaardigheid onderscheiden: A, B en C. De niveaus worden in heel Europa herkend en érkend.

De trainingen zijn per niveau gecertificeerd. Een cursist ontvangt het certificaat als hij/zij heeft voldaan aan de volgende twee criteria:
  1. Minimaal 80% van de trainingen bijgewoond.
  2. Een voldoende resultaat voor de eindtoets.

Bij iedere training wordt een presentielijst bijgehouden waarop aanwezige cursisten per training hun handtekening plaatsen.

NIVEAUS EUROPESE CERTIFICERING

Basisgebruiker
A1 Kan vertrouwde uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken gericht op de dagelijkse werkzaamheden . Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens en het werk zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een eenvoudige wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. Kan eenvoudige basisgegevens m.b.t. het werk lezen en begrijpen.
A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met werk. Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties op het werk vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van het werk beschrijven.
Onafhankelijk gebruiker
B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en/of in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het werk en het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan teksten produceren gericht op het werk, over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
Vaardig gebruiker
C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
C2 (near native -en hoog opgeleid- niveau)
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden.

© Council of Europe

Trainingen NT-2

Bij de trainingen Nederlands NT-2 (Nederlands voor Anderstaligen) wordt voor de bepaling van het begin en eindniveau gebruik gemaakt van de door het Ministerie van Onderwijs voorgeschreven toetsen.
Cursisten NT-2 kunnen door middel van deze trainingen dan ook het officieel, door het Ministerie van Onderwijs, erkend diploma halen.

Tussentoetsen

Gedurende de training vinden er tussentoetsen plaats om de vorderingen van de cursisten in beeld te brengen.

Evaluatie

Gedurende het verloop van de training vinden er tussenevaluaties plaats met u als opdrachtgever. Zo kunnen wij u informeren over de voortgang van de training. Na afloop van de training vinden er eindevaluaties plaats met zowel de cursisten als de opdrachtgever.