(0342) 422866

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Quality Communication, gevestigd aan de Pascalstraat 20 te Barneveld.

Artikel 1 Toepassing Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het taleninstituut Quality Communication te verrichten aanbiedingen en diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 2. Overeenkomsten

 1. De overeenkomsten worden definitief na schriftelijke bevestiging.
 2. Zodra de overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door Quality Communication, is het taleninstituut hieraan gebonden.

Artikel 3. Betalingen

 1. De factuur voor de taaltraining wordt verzonden nadat het taleninstituut de ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de training.
 3. Bij het in gebreke blijven van de betaling is de cursist, buiten de hoofdsom en de vertragingsrente, alle kosten verschuldigd. Dit betreft zowel de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten zoals advocaat of deurwaarderkosten.
 4. Indien de cursist het verschuldigde bedrag niet tijdig heeft voldaan is het taleninstituut gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 4. Aanmelding, afmelding en cursusduur

 1. Definitieve aanmelding vindt plaats door de getekende overeenkomst te retourneren naar Quality Communication, Pascalstraat 20, 3771 RT, Barneveld.
 2. De tijden van de trainingen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en vermeldt op de schriftelijke overeenkomst. Indien een geplande training geen doorgang kan vinden dient u het taleninstituut hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de geplande training in kennis te stellen.
 3. De opdrachtgever/cursist heeft het recht om maximaal 2 trainingsdata en tijdstippen kosteloos te verplaatsen. Het taleninstituut dient dan 24 uur voor de geplande datum op de hoogte te zijn. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 4. Indien cursisten zich niet, of niet tijdig afmelden, komt de desbetreffende training te vervallen. Deze training kan niet meer worden ingehaald.
 5. Een training van 15 lessen dient binnen een aaneengesloten termijn van maximaal 6 maanden te zijn afgerond. Worden er meer dan 15 lessen overeengekomen dan wordt de termijn naar rato verlengd.
 6. Trainingen kunnen na aanmelding niet meer geannuleerd worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Het taleninstituut is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Het taleninstituut is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de cursisten.

Artikel 6. Klachten.

Deze dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na het voorval waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 7. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de op grond van de Nederlands wet bevoegde rechter.

Artikel 8.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09077875

Intakeformulier Niveaus in taalbeheersing