+31 (0)342 785627

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Quality Communication Taaltrainingen B.V., gevestigd aan de Thorbeckelaan 75 te Barneveld.

Artikel 1 Toepassing Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Quality Communication Taaltrainingen B.V. te verrichten taaltrainingen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 2. Overeenkomsten

 1. De overeenkomsten worden definitief na schriftelijke bevestiging.
 2. Zodra de overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door Quality Communication Taaltrainingen B.V., is het taleninstituut hieraan gebonden.

Artikel 3. Betalingen

 1. De factuur voor de taaltraining wordt verzonden nadat het taleninstituut de ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Betaling dient plaats te vinden conform de termijn genoemd in de factuur.
 3. Bij het in gebreke blijven van de betaling is de opdrachtgever, buiten de hoofdsom en de vertragingsrente, alle kosten verschuldigd. Dit betreft zowel de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten zoals advocaat of deurwaarderkosten.
 4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet tijdig heeft voldaan is het taleninstituut gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 4. Aanmelding, afmelding en cursusduur

 1. Definitieve aanmelding vindt plaats door de getekende overeenkomst te retourneren naar Quality Communication Taaltrainingen B.V.
 2. De tijden van de trainingen worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Indien een geplande training geen doorgang kan vinden dient u het taleninstituut hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de geplande training in kennis te stellen.
 3. De opdrachtgever/cursist heeft het recht om trainingsdata en tijdstippen kosteloos te verplaatsen. Het taleninstituut dient dan 24 uur voor de geplande datum en tijd op de hoogte te zijn. 
 4. Indien cursisten zich niet, of niet tijdig afmelden, komt de desbetreffende training te vervallen. Deze training kan niet meer worden ingehaald.
 5. Een training van 15 lessen dient binnen een aaneengesloten termijn van maximaal 6 maanden te zijn afgerond. Worden er meer dan 15 lessen overeengekomen dan wordt de termijn naar rato verlengd.
 6. Trainingen kunnen na aanmelding niet meer geannuleerd worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Het taleninstituut is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Het taleninstituut is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de cursisten.

Artikel 6. Klachten.

Deze dienen schriftelijk te geschieden. U kunt het klachtenreglement opvragen via info@qualitycommunication.nl.

Artikel 7. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de op grond van de Nederlands wet bevoegde rechter.

Artikel 8.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09077875.

Intakeformulier Niveaus in taalbeheersing